Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Извършване на финансов одит

по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на община Силистра" по Договор с рег. номер BG161PO001/1.1-09/2010/020 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския финд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: