Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-020 / 30-09-2014 г.

Осигуряване на преводачески услуги за нуждите на Община Силистра

header 189

по проект: "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi County - Silistra Municipality" / Развитие на транспортната инфраструктура в трансгранична зона Росети - окръг Кълъраш - Община Силистра/, MIS-ETC Code: 321, договор №53700 / 04.07.2013, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9032891

Публична покана / №АПП-2014-018 / 30-09-2014 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

при следните обособени позиции:

  • №1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие"
  • №2. "Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9032237
01-08-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-6584 от 30.07.2014г.

Публична покана / №АПП-2014-016 / 30-09-2014 г.

Доставка и монтаж на стоки за изграждане на Проект "Обичам природата - и аз участвам", село Йорданово

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9031650

Публична покана / №АПП-2014-015 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.

header 182
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9031299
02-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-5677 от 02.07.2014г.

Публична покана / №АПП-2014-014 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г."

header 179
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9030025

Публична покана / №АПП-2014-013 / 30-09-2014 г.

Закупуване и доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

header 178

по договор №BG051PO001-5.2.12-0029-C0001/02.12.2013Г., СХЕМАBG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на европейския съюз по реда и при условията на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9029655

Публична покана / №АПП-2014-012 / 30-09-2014 г.

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9029489

Публична покана / №АПП-2014-011 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – /ИПР/

изменение на плана за регулация на част от УПИ VIII за тир паркинг и мотел, кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" на гр. Силистра и за обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9028264
31-10-2014 г. - Плащане

1234Общо страници: 9