Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-010 / 30-09-2014 г.

Ремонтни дейности на социалните заведения

  • Дом за стари хора с отделения за лежащи
  • Дом за възрастни с физически увреждания
  • Дневен център за деца и младежи с увреждания
  • Център за временно настаняване
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9027558

Публична покана / №АПП-2014-009 / 30-09-2014 г.

Избор на банка за предоставяне на краткосрочен банков кредит вид овърдрафт в размер на 250 000 лева на община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9027078
28-03-2014 г. - Съобщение относнто: Отваряне на оферти / Изх.№К-1747 от 28.03.2014 г.
31-05-2014 г. - Молба в Вх.№2246 от 20.03.2014 г.
31-05-2014 г. - Молба в Вх.№2293 от 20.03.2014 г.
31-05-2014 г. - Молба в Вх.№2383 от 24.03.2014 г.

Публична покана / №АПП-2014-008 / 30-09-2014 г.

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на община Силистра - "Автокаско на МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9026713
14-03-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №2052 / 13.03.2014 г.
10-11-2014 г. - Плащане

Публична покана / №АПП-2014-007 / 30-09-2014 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от 8 /осем/ населени места от Община Силистра (с. Сребърна, с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец, с. Професор Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово и с. Сърпово)

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9026628

Публична покана / №АПП-2014-006 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на технически проект за основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на ЦДГ с. Айдемир, община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9025653

Публична покана / №АПП-2014-005 / 30-09-2014 г.

Разработване и въвеждане на правила и методики за ефективен мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Силистра, провеждане на две двудневни съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики и дейности за информация и публичност

header 162

по проект: "Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението", изпълняван по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9025395

Публична покана / №АПП-2014-004 / 30-09-2014 г.

Провеждане на три дискусионни форуми, един от които онлайн, със заинтересованите страни за обществено консултиране на местни политики

header 163

Разработване и въвеждане на:

  • Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство
  • Стратегия за развитие на образователната система в община Силистра
  • Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на деца и младежи в община Силистра
  • Разработване на наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Силистра
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9025396

Публична покана / №АПП-2014-003 / 30-09-2014 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня
  • Обособена позиция №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9025157

Публична покана / №АПП-2014-001 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и разпространение на информация по проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания"

header 159

по договор №BG051PO001-5.2.12-0029-C0001, схема №BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9024717

12345Общо страници: 9