Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-052 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за Премахване на стоманена пасарелка и функционално преустройство на пешеходен подлез под улица "Гено Чолаков" град Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9022907

Публична покана / №АПП-2013-049 / 30-09-2014 г.

Извършване на СМР

по проект "Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга център за настаняване от семеен тип за деца", по Договор №РД04-418 от 02.09.2013 г. между Фонд "Социална закрила" и Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020855

Публична покана / №АПП-2013-048 / 30-09-2014 г.

Доставка на осолен пясък за населените места в Община Силистра, Кметство с. Айдемир и Кметство с. Калипетрово за 2013 - 2014 година

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020603

Публична покана / №АПП-2013-047 / 30-09-2014 г.

Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 140
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020483
02-10-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-2844 / 01.10.2013 г.

Публична покана / №АПП-2013-045 / 30-09-2014 г.

Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 137

Уважаеми кандидати,
Уведомяваме Ви, че се оттегля публикацията в АОП и "Профил на купувача" за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по договор №BG 161 PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020237
27-09-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№2709 от 27.09.2013 г.

Публична покана / №АПП-2013-044 / 30-09-2014 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от 8 /осем/ населени места от Община Силистра (с. Сребърна, с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец, с. Професор Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Сърпово)

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020240

123456Общо страници: 9