Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-042 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за "Извършване на независим финансов одит"

header 130

по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020", Договор №BG161PO001/5 - 02/2012/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9019937

Публична покана / №АПП-2013-041 / 30-09-2014 г.

Извършване на строително – ремонтни дейности

header 128

по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства ", по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, Компонент 2 на схема №BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз", разделена на обособени позиции:

 • Извършване на архитектурно - строителни работи, водопровод и канализация, електрическа инсталация по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз"
 • Извършване на ремонтни дейности на отоплителна инсталация по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9019872

Публична покана / №АПП-2013-040 / 30-09-2014 г.

Техническо обслужване, авариен и текущ ремонт на отоплителни системи на сгради общинска собственост

разделена по обособени позиции:

 • Първа обособена позиция - Сгради на общинска администрация, общински гараж, общински съвет и кметство с. Айдемир и с. Калипетрово
 • Втора обособена позиция - Сгради на социалните институции към отдел "ОЗСПС"
 • Трета обособена позиция - Сгради към функция "Образование" включващи ЦДГ, ОДЗ и ОДК
 • Четвърта обособена позиция - Сгради на детски ясли и детска кухня
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9019716

Публична покана / №АПП-2013-039 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на тръжна документация за изготвяне на работни проекти на сгради общинска собственост

header 135

по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 г." по договор №BG161PO001/5 - 02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9019398

Публична покана / №АПП-2013-035 / 30-09-2014 г.

Техническо обслужване, авариен и текущ ремонт на отоплителни системи на сгради общинска собственост

разделена по обособени позиции:

 1. Сгради на общинска администрация, общински гараж, общински съвет и кметство с. Айдемир и с. Калипетрово
 2. Сгради на социалните институции към отдел "ОЗСПС"
 3. Сгради към функция "Образование" включващи ЦДГ, ОДЗ и ОДК
 4. Сгради на детски ясли и детска кухня

Уважаеми кандидати,
Уведомяваме Ви, че се оттегля публикацията в АОП и "Профил на купувача" за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Техническо обслужване, авариен и текущ ремонт на отоплителни системи на сгради общинска собственост, разделена по обособени позиции:

 • Първа обособена позиция - Сгради на общинска администрация, общински гараж, общински съвет и кметство с.Айдемир и с. Калипетрово
 • Втора обособена позиция - Сгради на социалните институции към отдел "ОЗСПС"
 • Трета обособена позиция - Сгради към функция "Образование" включващи ЦДГ, ОДЗ и ОДК
 • Четвърта обособена позиция - Сгради на детски ясли и детска кухня

Поради нередности в Техническото задание и обектите подлежащи на техническо обслужване.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9018921

Публична покана / №АПП-2013-034 / 30-09-2014 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане

header 113

по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, схема №BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9018802

Публична покана / №АПП-2013-033 / 30-09-2014 г.

Организиране и провеждане на обучения и обмяна на опит на персонал

header 112

по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, схема №BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9018799

Публична покана / №АПП-2013-032 / 30-09-2014 г.

Доставка чрез закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9018682
19-08-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№1508 от 16.08.2013 г.

Публична покана / №АПП-2013-031 / 30-09-2014 г.

Доставка на Multitouch surface (интерфейс с точково докосване известен като Touchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане)

header 105

по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - СИЛИСТРА", №BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9017683

1234567Общо страници: 9