Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-007 / 30-09-2014 г.

Ремонтни дейности в Община Силистра по обособени позиции:

 • Позиция 1: "Ремонтни дейности по настилката на улични платна, в т.ч. тротоари и благоустрояване, гр. Силистра";
 • Позиция 2: "Ремонтни дейности по пътища от общинска пътна мрежа";
 • Позиция 3: "Направа на изкуствени неравности по пътното платно с.Айдемир, път ІІІ-213, ул. София".
Дата на публикуване:
Решение: №610722
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №610723
03-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-5678 от 02.07.2014г.
15-07-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-6063 от 11.07.2014г.
18-08-2014 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"

Открита процедура / №АОП-2014-006 / 30-09-2014 г.

Вертикална планировка и ремонт настилка пред сградата на читалище село Смилец

Дата на публикуване:
Решение: №609428
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №609427
23-07-2014 г. - Решение №616307 за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура / №АОП-2014-005 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 176
Дата на публикуване:
Решение: №601083
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №601084
22-07-2014 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
31-10-2014 г. - Плащане
08-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETC code 118 2014-078-У за обществена поръчка
12-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Възстановяване на гаранции

Открита процедура / №АОП-2014-004 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на път SLS 1081 /ІІ-71, Силистра-Богорово/ - Срацимир - Бабук от км 0+000 до км 10+620

header 175

по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality" 2(41)-1.1-19, MIS-ETC Code 321

Дата на публикуване:
Решение: №599703
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №599705
26-06-2014 г. - Решение №610987 за прекратяване на процедура

Открита процедура / №АОП-2014-003 / 30-09-2014 г.

Закриване и рекултивация на съществуващи сметища за битови отпадъци на територията на Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за битови отпадъци на територията на с. Калипетрово, Община Силистра"
 • Обособена позиция №2 - "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 2) за битови отпадъци на територията на с. Айдемир, Община Силистра"
Дата на публикуване:
Решение: №599116
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №599119
29-04-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №3424 / 23.04.2014 г. и Вх. К №3494 / 25.04.2014 г.
29-04-2014 г. - Приложения към Запитване с Вх. K №3424 / 23.04.2014 г. и Вх. К №3494 / 25.04.2014 г.
07-05-2014 г. - Отговор на запитване с Вх.К-3690 от 30.04.2014 г.
25-06-2014 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценовите предложения /Плик №3/

Открита процедура / №АОП-2014-002 / 30-09-2014 г.

Строителни работи по асфалтови настилки на улична мрежа от община Силистра

разделена на обособени позиции:

 • Строителни работи по асфалтови настилки на уличната мрежа в село Брадвари
 • Строителни работи по асфалтови настилки на уличната мрежа в село Йорданово
Дата на публикуване:
Решение: №597085
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №597091
23-05-2014 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена
20-10-2014 г. - Плащане
19-06-2015 г. - Гаранции

Открита процедура / №АОП-2014-001 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 164
Дата на публикуване:
Решение: №583985
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №583984
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1593 / 25.05.2014 г.
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1483 / 20.02.2014 г.
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1587 / 25.02.2014 г.
28-03-2014 г. - Съобщение относнто: Прекратяване / Изх.№К-1735 от 28.03.2014 г.

Открита процедура / №АОП-2013-029 / 30-09-2014 г.

Проучване, свързано с приложението на възобновяемите енергийни източници в транспортните системи /пътни и речни/

header 157

Изготвяне на технически проекти за:
соларен плаващ вълнолом към градската брегова инфраструктура;
специализиран соларен пристанищен понтон с навесна фотоволтаична централа, акумулаторно стопанство и зарядна станция за електрически лодки, захранвани от възобновяеми енергийни източници;

Изготвяне на комплексни проекти за:
градска инфраструктура за чист речен транспорт с ВЕИ;
специфични хидротехнически обекти, свързани с чист речен транспорт финансиран по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118"

по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №576560
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №576573
24-02-2014 г. - Отваряне на Плик №3 "Предлагана цена"

Открита процедура / №АОП-2013-028 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на работни проекти на сгради общинска собственост

header 156

по обособени позиции:

 • Изготвяне на Работен проект на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
 • Изготвяне на Работен проект на ДЯ "Здравец"
 • Изготвяне на Работен проект на общежитие "Младост"
 • Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър "Сава Доброплодни"
 • Изготвяне на Работен проект на Младежки дом

Уважаеми кандидати,
във връзка с постъпили запитвания от кандидти ви уведомяваме, че публикуваме допълнителни данни относно обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работни проекти на сгради общинска собственост" по обособени позиции, във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г." по договор №BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г."
Същите могат да бъдат получени в стая №320 в сградата на общинска администрация, гр. Силистра или да се изтеглят от сайта на общината - www.poruchki.silistra.bg.

Допълнителни данни:

Дата на публикуване:
Решение: №575411
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №575412
21-12-2013 г. - Решение №576617 за промяна
08-01-2014 г. - Отговор на запитвания / Изх. К-83 / 08.01.2014 г.
13-01-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. №-245 / 09.01.2014 г.
14-01-2014 г. - Решение №579692 за прекратяване на обособена позиция номер 5 - "Изготвяне на Работен проект на Младежки дом"
16-01-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №294 / 10.01.2014 г.
17-02-2014 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена

Открита процедура / №АОП-2013-027 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 152
Дата на публикуване:
Решение: №571921
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №571922
17-12-2013 г. - Отговор на запитване с Вх. №-5424 / 17.12.2013 г.
14-01-2014 г. - Решение №579712 за прекратяване

1234Общо страници: 5