Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-026 / 30-09-2014 г.

Доставка на строителни материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

Дата на публикуване:
Решение: №570882
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №570885
06-03-2015 г. - Гаранции
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции

Открита процедура / №АОП-2013-025 / 30-09-2014 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане

по проект "Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца" по договор №РД-04-418/02.02.2013, финансиран от фонд "Социална закрила". Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

  • Компютри и хардуер;
  • Битова техника;
  • Мебели;
  • Домакински посуда;
  • Постелъчен инвентар.
Дата на публикуване:
Решение: №563642
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №563643
17-10-2013 г. - Относно: Разяснение
24-10-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-3471 / 21.10.2013 г.
24-10-2013 г. - Относно: Разяснение
15-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена

Открита процедура / №АОП-2013-024 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 141

Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №562400
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №562402
24-10-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-3476 / 21.10.2013 г.
08-11-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-3969 / 06.11.2013 г.
12-11-2013 г. - Заповед ЗК-728 / 12.11.2013 г. - Относно: Удължаване срока за приемане на оферти
29-01-2014 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
01-12-2015 г. - Решение №697730 - Информация за сключен договор
01-12-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
01-12-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №АОП-2013-023 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на материали за информация и публичност

header 136

по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020", Договор №BG161PO001/5-02/2012/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №561031
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №561033
02-12-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"

Открита процедура / №АОП-2013-022 / 30-09-2014 г.

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

Дата на публикуване:
Решение: №560231
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №560232

Открита процедура / №АОП-2013-021 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ и ОДЗ (целодневни детски градини и обединени детски заведения) при Община Силистра, разделени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №559667
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №559676
21-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
20-02-2015 г. - Гаранции
16-07-2015 г. - Гаранции

Открита процедура / №АОП-2013-020 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра, разделени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №559665
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №559666
21-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
20-02-2015 г. - Гаранции
03-12-2015 г. - Информация за изпълнен Договор №2014-006-Д
03-12-2015 г. - Информация за изпълнен Договор №2014-007-Д

Открита процедура / №АОП-2013-019 / 30-09-2014 г.

Решение за промяна в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за разпространение, информация и публичност по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 124

Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №559518
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №559519
19-09-2013 г. - Съобщение относно: Допусната техническа грешка
01-10-2013 г. - Съобщение / Изх.К 1539 - 30.09.2013 г.
29-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
22-12-2014 г. - Гаранции

Открита процедура / №АОП-2013-018 / 30-09-2014 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

Дата на публикуване:
Решение: №558350
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №558351
31-10-2013 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл.69а, ал.3 от ЗОП | Изх. №-2333 / 31.10.2013 г.
10-11-2014 г. - Плащане

Открита процедура / №АОП-2013-017 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за разпространение, информация и публичност по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 119

Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №557993
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №558001
29-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"

12345Общо страници: 5