Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-016 / 30-09-2014 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане

header 118

по проект "Дом за деца в риск - Силистра", по договор с реф. №BG161PO001/1.1-12/2011/027, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO 001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" по Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на публикуване:
Решение: №557962
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №557967
04-09-2013 г. - Съобщение 1
29-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена

Открита процедура / №АОП-2013-015 / 30-09-2014 г.

Ремонтни работи на пътни настилки в община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • "Ремонтни работи на улични платна"
  • "Ремонтни работи на пътища от Общинска пътна мрежа"
  • "Ремонтни работи на пътна връзка до обект мотел "Рай"
Дата на публикуване:
Решение: №553708
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №553718
19-08-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№1450 от 14.08.2013 г.
22-08-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№1571 от 19.08.2013 г.
26-08-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№1728 от 23.08.2013 г.
23-09-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена

Открита процедура / №АОП-2013-014 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и разпространение на информация по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства"

header 109

договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, Компонент 2 на схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дата на публикуване:
Решение: №553197
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №553202
12-09-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена
24-11-2014 г. - Гаранции

Открита процедура / №АОП-2013-013 / 30-09-2014 г.

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни материали за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции

  • Първа обособена позиция - Доставка на хигиенни, санитарни и дезинфекционни материали за сгради на общинска администрация и Общински предприятия ("РДБО","Пазари");
  • Втора обособена позиция - Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за "Детски ясли и ДДЗ";
  • Трета обособена позиция - Доставка на хигиенни, санитарни, дезинфекционни материали за социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт";
  • Четвърта обособена позиция - Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни препарати за поделенията към функция "Образование" ("ЦДГ и ОДЗ - Силистра", "ОДК", "НАО", "Други дейности по образованието").
Дата на публикуване:
Решение: №552914
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №552917
17-09-2013 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
10-11-2014 г. - Плащане
30-01-2015 г. - Гаранции
04-05-2015 г. - Решение №664920 - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
04-05-2015 г. - Решение №664921 - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №АОП-2013-012 / 30-09-2014 г.

Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков револвиращ кредит в размер на 5 000 000 лева на Община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №548013
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №548018
22-07-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№610 от 17.07.2013 г.
31-07-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-778 от 23.07.2013 г.
03-09-2013 г. - Съобщение - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена
10-11-2014 г. - Плащане

Открита процедура / №АОП-2013-011 / 30-09-2014 г.

СМР/СРР на социалните заведения към Община Силистра, по обособени позиции

  • СМР/СРР на Дом за стари хора с отделения за лежащи;
  • СМР/СРР на Дом за възрастни с физически увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за стари хора, Защитено жилище, Център за временно настаняване.
Дата на публикуване:
Решение: №546564
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №546565
12-07-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-362 / 10.07.2013 г.
10-09-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Преглагана цена

Открита процедура / №АОП-2013-010 / 30-09-2014 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №546926
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №546927
26-06-2013 г. - Съобщение / Изх. №6015 от 26.06.2013 г.
24-07-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-733 / 22.07.2013 г.
20-09-2013 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
10-11-2014 г. - Плащане

Открита процедура / №АОП-2013-009 / 30-09-2014 г.

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР

header 98
Дата на публикуване:
Решение: №545888
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №545893
28-06-2013 г. - Решение за промяна №547983
18-07-2013 г. - Отговор 1
20-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена
31-10-2014 г. - Плащане

Открита процедура / №АОП-2013-008 / 30-09-2014 г.

Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков револвиращ кредит в размер на 5 000 000 лева на Община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №544267
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №544268
10-06-2013 г. - Решение №545039 за промяна

Открита процедура / №АОП-2013-007 / 30-09-2014 г.

Външна техническа помощ

header 95

при управление на проект "Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра", по Договор с рег. номер № DIR-51011116-C059 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №541236
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №541232
28-05-2013 г. - Отговор 1
05-06-2013 г. - Отговор 2
18-06-2013 г. - Отговор 3
26-08-2013 г. - Заповед ЗК-298 / 26.08.2013 г. - Относно удължаване на срока на работа на комисия
10-12-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
31-10-2014 г. - Гаранции

12345Общо страници: 5