Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-006 / 30-09-2014 г.

Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра (ИНЖЕНЕРИНГ)

header 143

по проект Проект DIR-51011116-43-127 "Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра", по Договор №DIR-51011116-C059 / 20.11.2012 г. по Оперативна програма "Околна среда"

Дата на публикуване:
Решение: №536478
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №536475
07-10-2013 г. - Решение №538430 за промяна
31-10-2014 г. - Плащане
21-01-2015 г. - Плащане

Открита процедура / №АОП-2013-005 / 30-09-2014 г.

Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра, довеждащ и заустващ колектор (ИНЖЕНЕРИНГ)

header 142

по проект Проект DIR-51011116-43-127 "Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра", по Договор №DIR-51011116-C059/20.11.2012г. по Оперативна програма "Околна среда"

Дата на публикуване:
Решение: №536479
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №536477
07-10-2013 г. - Решение №538433 за промяна

Открита процедура / №АОП-2013-004 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра, разпределени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №531791
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №531792

Открита процедура / №АОП-2013-002 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на цдг и одз (целодневни детски градини и обединени детски заведения) при Община Силистра, разделени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №531796
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №531799
30-04-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.№4084 от 29.04.2013 г.

Открита процедура / №АОП-2013-001 / 30-09-2014 г.

Изработване на функционален анализ и актуализиране на вътрешни правила в Община Силистра

header 76
  • Oобособена позиция 1: Изработване на функционален анализ на Общинска администрация Силистра
  • Oобособена позиция 2: Актуализиране на вътрешни правила в Общинска администрация Силистра

в изпълнение на проект "Повишаване ефективността на работа в Община Силистра" по договор № 12-11-2/26.10.2012г.

Дата на публикуване:
Решение: №527211
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №527212
25-03-2013 г. - Отговор 1
28-03-2013 г. - Отговор 2
28-03-2013 г. - Отговор 3
01-04-2013 г. - Отговор 4
05-04-2013 г. - Съобщение: Разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие
28-05-2013 г. - Съобщение - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена

Открита процедура / №АОП-2012-008 / 30-09-2014 г.

Строително - ремонтни дейности на обекти от Община Силистра, разделена на обособени позиции

  • Първа позиция: Строително - ремонтни дейности в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
  • Втора позиция: Строително - ремонтни дейности в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Силистра

по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на училищната мрежа"

Дата на публикуване:
Решение: №497379
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №497380
17-01-2013 г. - Отговор 1
17-01-2013 г. - Отговор 2
17-01-2013 г. - Отговор 3
17-01-2013 г. - Съобщение - Отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена"
19-02-2013 г. - Съобщение 2

Открита процедура / №АОП-2012-007 / 30-09-2014 г.

Изграждане на дом за деца в риск - Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №495067
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №495070
19-02-2013 г. - Отваряне на ценови оферти съдържащи се в Плик №3 - "Предлагана цена"
19-02-2013 г. - Отговор 1
19-02-2013 г. - Отговор 2
19-02-2013 г. - Отговор 3
19-02-2013 г. - Отговор 4
19-02-2013 г. - Отговор 5

Открита процедура / №АОП-2012-006 / 30-09-2014 г.

Ремонтни дейности по обекти на Община Силистра с шест обособени позиции

  1. Направа на ограда с портал, ремонт на вътрешен двор и перални помещения в ДВФУ, с. Айдемир, общ. Силистра
  2. Частичен ремонт на покрив в ДЦДМУ и подмяна на дограма и съпътстващи видове работа в ДЦДМУ и Защитени жилища
  3. Частичен вътрешен ремонт в ДСХОЛ
  4. Частичен ремонт на отоплителната инсталация в ДСХОЛ
  5. Частичен ремонт на отоплителната инсталация в ДЦДМУ
  6. Ремонт на ВиК, електро и отоплителна инсталация в Кризисен център, гр. Силистра
Дата на публикуване:
Решение: №493615
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №493614
19-02-2013 г. - Съобщение

Открита процедура / №АОП-2012-005 / 30-09-2014 г.

Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие, при реализацията на дейностите по проект "Парад на изкуствата - Силистра"

по Договор с рег. номер №BG161PO001/1.1-10/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Решение: №491076
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №491087
19-02-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"

Открита процедура / №АОП-2012-004 / 30-09-2014 г.

Доставка на горива за служебните автомобили на Община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №485696
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №485697
19-02-2013 г. - Отваряне на ценови оферти съдържащи се в Плик №3 - "Предлагана цена"

12345Общо страници: 5