Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Извършване на финансов одит

по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на община Силистра" по Договор с рег. номер BG161PO001/1.1-09/2010/020 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския финд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:

Малка обществена поръчка

Извършване на финансов одит

на разходите по проект "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г." по Договор с рег. № BG161PO001/1.4-07/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:

Малка обществена поръчка

Кетъринг при организиране на мероприятия от ОИЦ

в изпълнение на проект на Община Силистра "Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C0001

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:

Малка обществена поръчка

Изработване на рекламни и информационни материали по проект на Община Силистра

Оперативна програма "Техническа помощ" съгласно договор за безвъзмездна помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C001

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:

Малка обществена поръчка

Избор на изпълнител за изработване на материали за информация и публичност, публикуване на прессъобщение в печатни издания, публикуване на прессъобщения в електронни издания и избор на изпълнител за излъчване на интервю в радио

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: