Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-023 / 14-07-2015 г.

Предоставяне на услуги по хотелско настаняване за чуждестранни танцови колективи, участници в културната програма на Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9043803
24-07-2015 г. - Протокол
04-08-2015 г. - Договор №2015-056-У

Публична покана / №ПП-2015-022 / 29-06-2015 г.

Извършване на охранителна дейност на обект: "Дунавски парк" и централен площад "Свобода" - град Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9043285
13-07-2015 г. - Протокол
21-07-2015 г. - Протокол

Публична покана / №ПП-2015-021 / 18-06-2015 г.

Ремонт на тротоари и междублокови пространства в град Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042915
09-07-2015 г. - Протокол
29-07-2015 г. - Договор №2015-011-С
29-07-2015 г. - Приложения към Договор №2015-011-С

Публична покана / №ПП-2015-020 / 17-06-2015 г.

Избор на изпълнител за монтиране на сигнално-охранителна техника и извършване на охрана чрез нея на помещенията на "Областен информационен център" ОИЦ - Силистра

header 260

в изпълнение на проект на община Силистра "Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Силистра", финансиран по ОП "Техническа помощ", съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C0001

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042900
09-07-2015 г. - Протокол
20-07-2015 г. - Договор №ВС161РО002-3.3.02-0005-С0001-037-У
20-07-2015 г. - Приложения към Договор №ВС161РО002-3.3.02-0005-С0001-037-У

Публична покана / №ПП-2015-019 / 11-06-2015 г.

Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

  • Изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за УПИ VIII, кв.104 по плана на с.Айдемир, ПИ №00895.502.61 по КККР на с. Айдемир, община Силистра
  • Преустройство и промяна на предназначението на част от сградата на ОУ "Христо Ботев" с. Айдемир в заведение за социални услуги в ПИ №00895.502.61 по КККР на с.Айдемир, УПИ VIII кв.104 по плана на с.Айдемир, община Силистра
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042718
24-06-2015 г. - Протокол
02-07-2015 г. - Договор №2015-048-У

Публична покана / №ПП-2015-018 / 08-06-2015 г.

Извършване на ремонтни работи на обекти при Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042584
26-06-2015 г. - Протокол
09-07-2015 г. - Договор №2015-014-С

Публична покана / №ПП-2015-017 / 03-06-2015 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1082 от км 0+000 до км 2+422,45 и на път SLS 1086 от км 0+000 до км 5+475.81

header 256

по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра /№2(4i)-1.1-5 MIS - ETC Code: 312/, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г."

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042420
25-06-2015 г. - Протокол №1
30-07-2015 г. - Договор №MIS ETC Code 312 2015-051-У
30-07-2015 г. - Приложения към Договор №MIS ETC Code 312 2015-051-У
20-01-2016 г. - Плащания

Публична покана / №ПП-2015-016 / 25-05-2015 г.

Идеен проект за Експониране и социализация на археологически обекти в територията на НААР "Дуросторум - Дръстър - Силистра", охранителна Зона А и Б на резервата, Зоната на некрополите и проект за информационна обвързаност на обектите - недвижими археологически ценности на територията на град Силистра, село Ветрен и Биосферен резерват "Сребърна"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9042115
08-06-2015 г. - Протокол
30-06-2015 г. - Договор №2015-039-У
30-06-2015 г. - Приложения към Договор №2015-039-У

Публична покана / №ПП-2015-015 / 20-05-2015 г.

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9041971
03-06-2015 г. - Протокол
08-06-2015 г. - Договор №2015-038-У
08-06-2015 г. - Приложения към Договор №2015-038-У

Публична покана / №ПП-2015-014 / 12-05-2015 г.

Ремонт, почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки и съоръжения на територията на община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9041644
29-05-2015 г. - Протокол
23-06-2015 г. - Договор №2015-012-С

12345Общо страници: 5