Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-003 / 19-02-2015 г.

Изготвяне на прединвестиционни и обемно – устройствени проучвания за изграждане на "Дунавски център за спорт и култура – Силистра"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9039064
12-03-2015 г. - Протокол
01-04-2015 г. - Договор №2015-020-У
01-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-020-У

Публична покана / №ПП-2015-002 / 09-02-2015 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня
  • Обособена позиция №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения (ДСХОЛ; ДВФУ; ДДЛРГ; ДЦДМУ; ПЖ; ЗЖ; ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9038719
23-02-2015 г. - Протокол
11-03-2015 г. - Договор №2015-011-У
11-03-2015 г. - Приложения към Договор №2015-011-У
11-03-2015 г. - Договор №2015-012-У
11-03-2015 г. - Приложения към Договор №2015-012-У

Публична покана / №ПП-2015-001 / 09-01-2015 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня;
  • Обособена позиция №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения (ДСХОЛ; ДВФУ; ДДЛРГ; ДЦДМУ; ПЖ; ЗЖ; ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9037891
26-01-2015 г. - Протокол
28-01-2016 г. - Плащания

Публична покана / №ПП-2014-011 / 03-11-2014 г.

Доставка на обзавеждане за обекти на "Детски ясли и ДДЗ" при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • №1 "Дидактически шкафове и детски маси за хранене";
  • №2 "Детски столове";
  • №3 "Кухненски плот".
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9035490
18-11-2014 г. - Протокол
12-12-2014 г. - Договор №2014-046-Д
12-12-2014 г. - Договор №2014-047-Д
12-12-2014 г. - Договор №2014-048-Д

Публична покана / №ПП-2014-008 / 28-10-2014 г.

Извършване на независим финансов одит

header 210

по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi County - Silistra Municipality" /Развитие на транспортната инфраструктура в трансгранична зона Росети - окръг Кълъраш - Община Силистра/, MIS-ETC Code: 321, договор №53700 / 04.07.2013, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9035246
19-11-2014 г. - Протокол №1
09-01-2015 г. - Договор №2014-100-У
09-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-100-У
20-01-2016 г. - Плащания

Публична покана / №ПП-2014-007 / 30-09-2014 г.

Групова застраховка "Злополука" на служителите от отдел "Инспекторат" при Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9034228
14-10-2014 г. - Протокол
10-11-2014 г. - Застрахователна полица
20-07-2015 г. - Гаранции

Публична покана / №ПП-2014-006 / 24-09-2014 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9033957
10-10-2014 г. - Протокол
03-11-2014 г. - Договор №2014-089-У
03-11-2014 г. - Приложение към Договор №2014-089-У

Публична покана / №ПП-2014-005 / 24-09-2014 г.

Доставка на канцеларски материали

header 197

в изпълнение на проект на община Силистра "Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Силистра", финансиран по оперативна програма "Техническа помощ" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C0001

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9033961
07-10-2014 г. - Протокол
27-10-2014 г. - Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-29-Д
27-10-2014 г. - Приложение към Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-29-Д

Публична покана / №ПП-2014-004 / 19-09-2014 г.

Доставка, чрез закупуване и монтаж на 1 брой климатик за общинска администрация - Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9033841
07-10-2014 г. - Протокол
20-10-2014 г. - Протокол №2

Публична покана / №ПП-2014-003 / 16-09-2014 г.

Ремонтни дейности за нуждите на ДВФУ

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9033703
19-09-2014 г. - Съобщение относно: Уточнение по техническо задание
07-10-2014 г. - Протокол
03-11-2014 г. - Договор №2014-017-C
03-11-2014 г. - Приложение към Договор №2014-017-C

12345Общо страници: 5