Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-005 / 07-04-2016 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми на община Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №726015
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №726021
25-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3929 от 22.04.2016 г.
25-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3928 от 22.04.2016 г.
27-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-4073 от 26.04.2016 г.
13-06-2016 г. - Протокол №1
18-07-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
04-08-2016 г. - Протокол №2
04-08-2016 г. - Протокол №3
04-08-2016 г. - Решение №ЗК-1264 от 04.08.2016 г.
04-08-2016 г. - Решение №ЗК-1265 от 04.08.2016 г.
01-09-2016 г. - Решение № ЗК-1395 от 01.09.2016 г.
30-09-2016 г. - Договор №2016-054-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-054-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-055-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-055-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-056-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-056-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-057-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-057-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-058-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-058-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-059-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-059-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-060-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-060-У
30-09-2016 г. - Договор №2016-061-У
30-09-2016 г. - Приложение към Договор №2016-061-У
09-02-2017 г. - Допълнително споразумение към Договор №2016 - 059-У

Открита процедура / №ОП-2016-004 / 30-03-2016 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места от община Силистра

Обособена позиция №1: "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово"

Обособена позиция №2: "ІІ район - с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с. Казимир, с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево"

Дата на публикуване:
Решение: №723338
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №723347
27-04-2016 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от ЗОП
11-05-2016 г. - Протокол №1
31-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
28-06-2016 г. - Протокол №2
28-06-2016 г. - Протокол №3
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1031 от 28.06.2016 г.
02-08-2016 г. - Договор №2016-045-У
02-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-045-У
02-08-2016 г. - Договор №2016-046-У
02-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-046-У

Открита процедура / №ОП-2016-003 / 28-03-2016 г.

Доставка на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Строителни материали, изделия и инструменти"
 • Обособена позиция №2: "Електрически материали"
 • Обособена позиция №3: "ВиК материали"
Дата на публикуване:
Решение: №722981
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №722983
09-05-2016 г. - Протокол №1
18-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
07-06-2016 г. - Протокол №2
07-06-2016 г. - Протокол №3
07-06-2016 г. - Решение №ЗК-940 от 06.06.2016 г.
11-07-2016 г. - Договор №2016- 039 -Д по обособена позиция № 1 "Строителни материали, изделия и инструменти"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 039 -Д
11-07-2016 г. - Договор №2016- 040 -Д по обособена позиция № 2 "Електрически материали"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 040 -Д
11-07-2016 г. - Договор №2016- 041 -Д по обособена позиция № 3 "В и К материали"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 041 -Д
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор

Открита процедура / №ОП-2016-002 / 12-03-2016 г.

Разширение на гробищен парк гр. Силистра, чрез изграждане на инфраструктура

Дата на публикуване:
Решение: №718981
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №718983
21-03-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-2824 от 18.03.2016 г.
28-03-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3093 от 28.03.2016 г.
01-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3139 от 29.03.2016 г.
03-05-2016 г. - Протокол №1
13-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
30-05-2016 г. - Протокол №3
30-05-2016 г. - Решение №ЗК-897 от 30.05.2016 г.
06-07-2016 г. - Договор №2016-009-C

Открита процедура / №ОП-2016-001 / 29-02-2016 г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра

по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Добруджа" №24
Обособена позиция №2 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кълъраш" №42, №44 и №46
Обособена позиция №3 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Одеса" №1 и №3
Обособена позиция №4 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Светлина" №2, вх. А и вх. Б
Обособена позиция №5 Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" №14 и №15
Обособена позиция №6 Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" №16, №17, №18, №20, №21 и №22
Обособена позиция №7 Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Герена" №1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. "Ново Петрово" №61
Обособена позиция №8 Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" №13 и №15 и ул. "Илинден" №33
Обособена позиция №9 Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. "Македония" №168, ул. "Кубрат" №1 и ул. "Кубрат" №3
Обособена позиция №10 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кубадин" №5, №7 и №9
Обособена позиция №11 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Седми септември" №19
Обособена позиция №12 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" №50
Обособена позиция №13 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" №52
Обособена позиция №14 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Тулча" №33
Обособена позиция №15 Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" №4, вх. А и вх. Б

Дата на публикуване:
Решение: №716629
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №716631
08-03-2016 г. - Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП №00030-2016-0003
11-03-2016 г. - Решение №718675 за промяна
11-03-2016 г. - Променена Документация
14-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-2535#1 от 14.03.2016 г.
24-03-2016 г. - Искане за разяснение с Вх.№-2948 от 22.03.2016 г.
28-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3028#1 от 28.03.2016 г.
29-03-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3117#1 от 29.03.2016 г.
04-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3199#1 от 04.04.2016 г.
04-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3295#1 от 04.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3347#1 от 06.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3359#1 от 06.04.2016 г.
06-04-2016 г. - Решение №726160 за промяна
14-05-2016 г. - Протокол №1
08-06-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
28-06-2016 г. - Протокол №2
28-06-2016 г. - Протокол №3
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1051 от 28.06.2016 г.
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1052 от 28.06.2016 г.
04-08-2016 г. - Договор №2016-010-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-010-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-011-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-011-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-012-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-012-С
04-08-2016 г. - Договор №2016-013-С
04-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-013-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-014-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-014-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-015-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-015-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-016-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-016-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-017-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-017-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-018-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-018-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-019-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-019-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-020-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-020-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-021-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-021-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-022-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-022-С
09-08-2016 г. - Договор №2016-023-С
09-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-023-С
07-09-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-014-С
07-09-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-020-С
02-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-019-С
12-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-021-С
27-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-013-С
27-10-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-018-С
20-11-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-016-С
20-11-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-017-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-010-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-011-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-012-С
17-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-023-С
26-06-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-015-С
27-08-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-022-С

Открита процедура / №ОП-2015-021 / 29-12-2015 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции:

 • Oбособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса от списъка по чл. 30 от закона за интеграция на хората с увреждания
 • Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване
Дата на публикуване:
Решение: №704555
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №704567
05-02-2016 г. - Протокол №1
16-02-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
24-02-2016 г. - Протокол №2
24-02-2016 г. - Протокол №3
24-02-2016 г. - Решение №ЗК-321 от 24.02.2016 г.
18-03-2016 г. - Договор №2016-018-Д
18-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-018-Д
18-03-2016 г. - Договор №2016-019-Д
18-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-019-Д

Открита процедура / №ОП-2015-020 / 29-10-2015 г.

Доставка на канцеларски материали

header 289

по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра / Improving of transport infrastructure in Calarasi - Silistra cross border area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra Municipality" № 2(4i)-1.1-5 MIS-ETC Code: 312 по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №694789
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №694792
27-11-2015 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена"
03-12-2015 г. - Протокол №1
03-12-2015 г. - Протокол №2
03-12-2015 г. - Решение №ЗК-1956 от 03.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Решение №703201 за прекратяване
12-01-2016 г. - Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-Д
12-01-2016 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-Д
20-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETCсode312 2015-038-Д за обществена поръчка
28-11-2016 г. - Удостоверение

Открита процедура / №ОП-2015-019 / 19-10-2015 г.

Доставка на канцеларски материали по Договор №БС-33.14-1-019 / 30.09.2015 г.

header 287
 • Обособена позиция: №1 "Стоки, доставката на които се възлагат на специализираните предприятие или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки"
 • Обособена позиция: №2 "Доставка на играчки, учебно-дидактически материали, пособия и принадлежности"
Дата на публикуване:
Решение: №693073
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №693077
28-10-2015 г. - Решение №694472 за промяна
28-10-2015 г. - Нов пакет документи
19-11-2015 г. - Протокол № 1
27-11-2015 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена"
10-12-2015 г. - Протокол №2
10-12-2015 г. - Протокол №3
10-12-2015 г. - Решение №ЗК-2010 от 10.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Решение №703205 за прекратяване
05-02-2016 г. - Договор №2016-001-Д
05-02-2016 г. - Приложение към Договор №2016-001-Д
12-02-2016 г. - Плащания
12-02-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2016-001-Д за обществена поръчка
15-03-2016 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2015-018 / 16-10-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Месо и месни продукти;
 • Риба и рибни продукти;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
 • Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
 • Пакетирани стоки;
 • Хляб и хлебни изделия.
Дата на публикуване:
Решение: №692809
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692812
22-10-2015 г. - Решение №693792 за промяна
22-10-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 04.12.2015 г. 17:00 ч.
16-12-2015 г. - Протокол №1
08-01-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
03-02-2016 г. - Протокол №2
03-02-2016 г. - Протокол №3
03-02-2016 г. - Протокол №4
03-02-2016 г. - Решение №ЗК-202 от 03.02.2016 г.
15-03-2016 г. - Гаранции
18-03-2016 г. - Гаранции
21-03-2016 г. - Решение №ЗК-455 от 21.03.2016 г.
25-03-2016 г. - Гаранции
07-04-2016 г. - Договор №2016-014-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-014-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-015-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-015-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-016-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-016-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-017-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-017-Д
25-05-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №2016-014-Д
25-05-2016 г. - Приложения към Допълнително споразумение към Договор №2016-014-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-028-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-028-Д
13-05-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-014-Д

Открита процедура / №ОП-2015-017 / 16-10-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за детска кухня и детски ясли при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Месо и месни продукти;
 • Риба и рибни продукти;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
 • Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
 • Пакетирани стоки;
 • Хляб и хлебни изделия.
Дата на публикуване:
Решение: №692804
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692807
22-10-2015 г. - Решение №693791 за промяна
22-10-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 04.12.2015 г. 17:00 ч.
16-12-2015 г. - Протокол №1
08-01-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
01-02-2016 г. - Протокол №2
01-02-2016 г. - Протокол №3
01-02-2016 г. - Решение №ЗК-191 от 01.02.2016 г.
28-04-2016 г. - Решение №ЗК-740 от 28.04.2016 г.
07-06-2016 г. - Договор №2016-029-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-029-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-032-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-032-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-033-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-033-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-037-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-037-Д
20-06-2016 г. - Възстановяване на банкови и парични гаранции

1234Общо страници: 4