Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-006 / 08-05-2015 г.

Инженеринг (проектиране и изграждане) за реконструкция на котелни помещения на сгради общинска собственост с цел присъединяване към газоразпределителна мрежа на гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №665322
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №665325
25-05-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-3965
27-05-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-4065
25-06-2015 г. - Протокол №1
02-07-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
21-07-2015 г. - Протокол №2
21-07-2015 г. - Протокол №3
21-07-2015 г. - Решение №ЗК-1210 от 21.07.2015 г.
13-08-2015 г. - Гаранции
19-08-2015 г. - Договор №2015-057-У
19-08-2015 г. - Приложения към Договор №2015-057-У

Открита процедура / №ОП-2015-005 / 06-02-2015 г.

Реконструкция и рехабилитация на път SLS 1081 /ІІ-71, Силистра - Богорово/ - Срацимир - Бабук от км 0+000 до км 10+620

header 228

по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality / Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра" 2(41)-1.1-19 2, MIS-ETC code 321

Дата на публикуване:
Решение: №646983
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №646984
12-02-2015 г. - Запитване с ВхК-1055 от 12.02.2015г.
13-02-2015 г. - Запитване с ВхК-1063 от 12.02.2015г.
13-02-2015 г. - Запитване с ВхК-1094 от 13.02.2015г.
13-02-2015 г. - Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с ВхК-1111 от 13.02.2015г.
16-02-2015 г. - Разяснения ИзхК-1055#1
16-02-2015 г. - Ведомост
16-02-2015 г. - Разяснения ИзхК-1063#1
17-02-2015 г. - Съобщение ИзхК-1055#2 и ИзхК-1063#2
17-02-2015 г. - Разяснения ИзкК-1094#1
18-02-2015 г. - Решение №648995 за промяна
18-02-2015 г. - Проект на договор
18-02-2015 г. - Запитване с ВхК-1220 от 18.02.2015г.
19-02-2015 г. - Разяснения ИзхК-1220#1
06-03-2015 г. - Писмо: Изх.№К-1517 от 06.03.2015г.
17-04-2015 г. - Протокол №1.1
17-04-2015 г. - Протокол №1.2
17-04-2015 г. - Протокол №1.3
13-05-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
21-05-2015 г. - Протокол №2
21-05-2015 г. - Протокол №3
21-05-2015 г. - Решение №ЗК-846 от 21.05.2015г.
03-08-2015 г. - Гаранции
12-08-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 321 / 2015-015-С
12-08-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 321 / 2015-015-С
13-08-2015 г. - Гаранции
20-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETCсode321 2015-015-С за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2015-003 / 27-01-2015 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

Дата на публикуване:
Решение: №644783
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №644785
05-02-2015 г. - Решение №646724 за промяна
18-03-2015 г. - Протокол №1
18-03-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
23-04-2015 г. - Протокол №2
23-04-2015 г. - Решение №ЗК-703 от 23.04.2015г.
08-06-2015 г. - Договор №2015-024-Д
03-07-2015 г. - Гаранции
28-01-2016 г. - Плащания

Открита процедура / №ОП-2015-002 / 23-01-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за целоднивни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 "Месо и месни продукти";
  • Обособена позиция №2 "Риба и рибни продукти";
  • Обособена позиция №3 "Мляко и млечни продукти";
  • Обособена позиция №4 "Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви";
  • Обособена позиция №5 "Пакетирани хранителни продукти".
Дата на публикуване:
Решение: №644253
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №644282
04-03-2015 г. - Протокол №1
13-03-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
25-03-2015 г. - Протокол №2
25-03-2015 г. - Протокол №3
25-03-2015 г. - Решение №ЗК-442 от 25.03.2015г.
28-04-2015 г. - Договор №2015-020-Д
28-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-020-Д
28-04-2015 г. - Договор №2015-021-Д
28-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-021-Д

Открита процедура / №ОП-2015-001 / 05-01-2015 г.

Доставка на материали за нуждите на кметства село Айдемир и село Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 "Строителни материали, изделия и инструменти"
  • Обособена позиция №2 "Електрически материали"
  • Обособена позиция №3 "ВиК материали"
Дата на публикуване:
Решение: №640410
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №640414
16-01-2015 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-272 / 15.01.2015.
30-01-2015 г. - Решение №646002 за промяна
06-03-2015 г. - Протокол
16-03-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
02-04-2015 г. - Протокол 2
02-04-2015 г. - Протокол 3
02-04-2015 г. - Решение №ЗК-483 от 02.04.2015г.
27-04-2015 г. - Договор №2015-017-Д
27-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-017-Д
27-04-2015 г. - Договор №2015-018-Д
27-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-018-Д
27-04-2015 г. - Договор №2015-019-Д
27-04-2015 г. - Приложения към Договор №2015-019-Д

Открита процедура / №ОП-2014-014 / 22-12-2014 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №639126
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №639129
29-12-2014 г. - Отговор на запитване с Вх.К-11057
11-02-2015 г. - Протокол №1
23-03-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
06-04-2015 г. - Протокол №2
06-04-2015 г. - Протокол №3
06-04-2015 г. - Решение №ЗК-501 от 06.04.2015г.
06-04-2015 г. - Решение №659930
06-04-2015 г. - Решение №659935
04-05-2015 г. - Приложения към Договор №2015-028-У
08-07-2015 г. - Протокол №4
03-08-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
01-09-2015 г. - Протокол №5
01-09-2015 г. - Протокол №6
01-09-2015 г. - Протокол №7
01-09-2015 г. - Особено мнение
01-09-2015 г. - Решение №ЗК-1410 от 01.09.2015 г.
02-09-2015 г. - Заповед №ЗК-1417 от 02.09.2015 г.
29-10-2015 г. - Договор №2015-082-У
29-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-082-У
29-10-2015 г. - Договор №2015-083-У
29-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-083-У
29-10-2015 г. - Договор №2015-084-У
29-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-084-У
29-10-2015 г. - Договор №2015-085-У
29-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-085-У
03-05-2016 г. - Протокол №8
03-05-2016 г. - Решение №ЗК-743 от 03.05.2016 г.
20-07-2016 г. - Договор №2016-043-У
20-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016-043-У
26-07-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №2016-043-У
15-02-2017 г. - Договор № 2017-007-У
15-02-2017 г. - Приложения към Договор №2017-007-У

Открита процедура / №ОП-2014-013 / 19-12-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности

header 222

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: Изработка и доставка на печатни рекламни материали и публикации на прессъобщения
  • Обособена позиция №2: Други дейности, свързани с публичност и информация

по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality / Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра" 2(41)-1.1-19 2, MIS-ETC code 321

Дата на публикуване:
Решение: №639121
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №639123
23-12-2014 г. - Съобщение относно: Допусната техническа грешка
30-01-2015 г. - Протокол №1
24-02-2015 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
13-03-2015 г. - Протокол 2
13-03-2015 г. - Протокол 2А
13-03-2015 г. - Протокол 3
13-03-2015 г. - Решение №ЗК-349 от 13.03.2015г.
23-04-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 321 2015-025-У
23-04-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 321 2015-025-У
23-04-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 321 2015-026-У
23-04-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 321 2015-026-У
20-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS ETCcode321 2015-025-У за обществена поръчка
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETCcode321 2015-026-У за обществена поръчка
27-01-2016 г. - Възстановяване на гаранции
27-01-2016 г. - Възстановяване на гаранции

Открита процедура / №ОП-2014-012 / 27-10-2014 г.

Доставка и демонстрация на многофункционална машина, оборудвана с прикачна/навесна техника за поддръжка на пътя

header 209

по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality / Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра" 2(41)-1.1-19 2, MIS-ETC code 321

Дата на публикуване:
Решение: №630569
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №630565
11-11-2014 г. - Запитване с Вх.К-9803
11-11-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9803
27-11-2014 г. - Протокол №1
10-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
16-12-2014 г. - Протокол №2
16-12-2014 г. - Протокол №3
16-12-2014 г. - Решение ЗК-2162 / 16.12.2014г.
19-12-2014 г. - Решение №639322
22-12-2014 г. - Гаранции
16-01-2015 г. - Договор №2014-050-Д
16-01-2015 г. - Приложения към Договор №2014-050-Д
01-06-2015 г. - Гаранции
20-01-2016 г. - Плащания
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2014-050-Д за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2014-011 / 22-10-2014 г.

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни и дезинфекционни материали за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №629810
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №629811
10-11-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9732
12-11-2014 г. - Съобщение
05-12-2014 г. - Протокол №1
12-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
16-01-2015 г. - Протокол №3
16-01-2015 г. - Решение №ЗК-70 от 16.01.2015г.
12-02-2015 г. - Договор №2015-008-Д
12-02-2015 г. - Приложение към Договор №2015-008-Д
12-02-2015 г. - Договор №2015-009-Д
12-02-2015 г. - Приложение към Договор №2015-009-Д
12-02-2015 г. - Договор №2015-010-Д
12-02-2015 г. - Приложение към Договор №2015-010-Д
16-02-2015 г. - Договор №2015-007-Д
16-02-2015 г. - Приложение към Договор №2015-007-Д
20-02-2015 г. - Гаранции
26-02-2015 г. - Гаранции
28-01-2016 г. - Плащания

Открита процедура / №ОП-2014-010 / 17-10-2014 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №629024
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №629028
28-10-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9399
10-11-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9641
24-11-2014 г. - Протокол №1
24-11-2014 г. - Решение №634651 за прекратяване

1234Общо страници: 4