Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2014-009 / 16-10-2014 г.

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване

header 206

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 Доставка и монтаж на соларен малотонажен кораб и соларен модулен понтон.
 • Обособена позиция №2 Доставка и монтаж на Информационна система за измерване и показване на климатични параметри, лаптоп и електронен билингуален /двуезичен/ информационен панел.
 • Обособена позиция №3 Доставка и монтаж на ветрогенератор.

по проект "Clean Access in Calarasi- Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ - 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118" за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №628899
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №628900
23-10-2014 г. - Съобщение относно: Техническа грешка
24-10-2014 г. - Решение №630251 за промяна
17-11-2014 г. - Решение №633563 за прекратяване

Открита процедура / №ОП-2014-008 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 "Месо и месни продукти";
 • Обособена позиция №2 "Риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №3 "Мляко и млечни продукти";
 • Обособена позиция №4 "Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви";
 • Обособена позиция №5 "Пакетирани хранителни продукти";
 • Обособена позиция №6 "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение: №625982
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №625985
01-12-2014 г. - Протокол №1
13-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
23-12-2014 г. - Протокол №2
23-12-2014 г. - Протокол №3
23-12-2014 г. - Решение №ЗК-2187 от 23.12.2014г.
23-12-2014 г. - Решение №639782
23-12-2014 г. - Решение №639783
13-01-2015 г. - Гаранции
30-01-2015 г. - Договор №2015-004-Д
30-01-2015 г. - Приложения към Договор №2015-004-Д
30-01-2015 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2014-007 / 30-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за обектите към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт (ОЗСПС)" при община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 "Месо и месни продукти";
 • Обособена позиция №2 "Риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №3 "Мляко и млечни продукти";
 • Обособена позиция №4 "Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви";
 • Обособена позиция №5 "Пакетирани хранителни продукти";
 • Обособена позиция №6 "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение: №626003
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №626009
08-12-2014 г. - Протокол №1
16-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
23-12-2014 г. - Протокол №2
23-12-2014 г. - Протокол №3
23-12-2014 г. - Решение №ЗК-2197 от 23.12.2014г.
13-01-2015 г. - Гаранции
26-01-2015 г. - Гаранции
30-01-2015 г. - Договор №2015-002-Д
30-01-2015 г. - Приложения към Договор №2015-002-Д
30-01-2015 г. - Договор №2015-005-Д
30-01-2015 г. - Приложения към Договор №2015-005-Д
30-01-2015 г. - Гаранции
30-01-2015 г. - Гаранции
28-01-2016 г. - Плащания
28-01-2016 г. - Плащания
28-01-2016 г. - Плащания
28-01-2016 г. - Плащания
28-01-2016 г. - Плащания
28-01-2016 г. - Плащания

Открита процедура / №ОП-2014-006 / 30-09-2014 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места от община Силистра

 • Обособена позиция №1 "І район - с. Сребърна, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново, с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Сърпово и с. Смилец";
 • Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Майор Ценович, с. Казимир, с. Богорово, с. Поп Кралево и с. Срацимир".
Дата на публикуване:
Решение: №626039
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №626044
20-10-2014 г. - Съобщение относно: Уточнение по Образец №7 от документацията за участие
21-10-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9059
22-10-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-9117
13-11-2014 г. - Протокол №1
05-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
23-01-2015 г. - Протокол №2
23-01-2015 г. - Особено мнение - Протокол №2
23-01-2015 г. - Протокол №3
23-01-2015 г. - Особено мнение - Протокол №3
23-01-2015 г. - Решение №ЗК-112 от 23.01.2015г.
10-03-2015 г. - Договор №2015-007-У
10-03-2015 г. - Приложения към Договор №2015-007-У
10-03-2015 г. - Договор №2015-008-У
10-03-2015 г. - Приложения към Договор №2015-008-У
18-03-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №2015-007-У
18-03-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №2015-008-У

Открита процедура / №ОП-2014-005 / 29-09-2014 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 "Месо и месни продукти";
 • Обособена позиция №2 "Риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №3 "Мляко и млечни продукти";
 • Обособена позиция №4 "Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви";
 • Обособена позиция №5 "Пакетирани хранителни продукти";
 • Обособена позиция №6 "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение: №625760
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №625763
01-12-2014 г. - Протокол №1
11-12-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
19-12-2014 г. - Протокол №2
19-12-2014 г. - Протокол №3
19-12-2014 г. - Решение №ЗК-2179 от 19.12.2014г.
13-01-2015 г. - Гаранции
19-01-2015 г. - Договор №2015-001-Д
19-01-2015 г. - Приложения към Договор №2015-001-Д
21-01-2015 г. - Гаранции
30-01-2015 г. - Договор№2015-003-Д
30-01-2015 г. - Приложения към Договор №2015-003-Д
30-01-2015 г. - Гаранции
30-01-2015 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2014-004 / 25-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация

header 198

на дейности по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality / Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра" 2(41)-1.1-19 2, MIS - ETC code 321

Дата на публикуване:
Решение: №625231
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №625232
16-10-2014 г. - Въпрос / Вх.№К8933
16-10-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-8933
03-11-2014 г. - Протокол №1
28-11-2014 г. - Протокол №2
28-11-2014 г. - Решение №635620 за прекратяване
22-12-2014 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2014-003 / 04-09-2014 г.

Изготвяне на проекти

 • Обособена позиция №1 "Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир";
 • Обособена позиция №2 "Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър - гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра"
 • Обособена позиция №3 "Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ "Добруджа" - гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда"
 • Обособена позиция №4 "Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ "Ян бибиян - 2" - гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда"
 • Обособена позиция №5 "Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ "Детелина" - с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда"
 • Обособена позиция №6 "Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ "Бодра смяна" - гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда"
 • Обособена позиция №7 "Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка"
 • Обособена позиция №8 "Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години"
 • Обособена позиция №9 "Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра"
 • Обособена позиция №10 "Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици:
  • "Тутракан" - участък от кръстовището с ул. "Велико Търново" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" в гр. Силистра"
  • "Вапцаров" - участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовище с ул. "Велико Търново"
 • Обособена позиция №11 "Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №20а"
 • Обособена позиция №12 "Архитектурно заснемане на сграда - Кметство на с. Полковник Ламбриново"
Дата на публикуване:
Решение: №622403
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №622405
09-09-2014 г. - Решение за промяна №623048
20-10-2014 г. - Протокол №1
10-11-2014 г. - Протокол №2
10-11-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
02-12-2014 г. - Протокол №3
02-12-2014 г. - Решение №ЗК-2042 от 02.12.2014г.
02-12-2014 г. - Решение №635954 за прекратяване на обособени позиции: 9, 11 и 12
06-01-2015 г. - Договор №2014-101-У
06-01-2015 г. - Договор №2014-102-У
06-01-2015 г. - Договор №2014-105-У
06-01-2015 г. - Договор №2014-107-У
06-01-2015 г. - Договор №2014-108-У
06-01-2015 г. - Договор №2014-109-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-101-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-102-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-105-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-107-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-108-У
06-01-2015 г. - Приложение към Договор №2014-109-У
19-01-2015 г. - Решение №643350 за прекратяване на обособени позиции: 3, 4 и 6
29-12-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
29-12-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
29-12-2015 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОП-2014-002 / 28-08-2014 г.

Дейности по информация и публичност

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 "Изготвяне и доставка на рекламни и информационни материали за ОИЦ - Силистра"
 • Обособена позиция №2 "Доставка на рекламно оборудване - шатра, подвижен сгъваем щанд, подвижен щендел за информационни материали, сгъваеми метални столове"

В изпълнение на проект: 0059-ОСА-3.3. "Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Силистра", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ"

Дата на публикуване:
Решение: №621198
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №621200
20-10-2014 г. - Протокол №1
28-10-2014 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
05-11-2014 г. - Протокол №3
05-11-2014 г. - Решение №ЗК-1904 от 05.11.2014г.
24-11-2014 г. - Гаранции
22-12-2014 г. - Гаранции
07-01-2015 г. - Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-31-Д
07-01-2015 г. - Приложение към Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-31-Д
07-01-2015 г. - Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-30-Д
07-01-2015 г. - Приложение към Договор №BG161PO002-3.3.02-0005-С0001-30-Д
30-01-2015 г. - Гаранции

Открита процедура / №ОП-2014-001 / 21-08-2014 г.

Изготвяне на предварителни проучвания за изграждане площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци

Дата на публикуване:
Решение: №620210
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №620212
26-09-2014 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
15-10-2014 г. - Протокол №3
15-10-2014 г. - Решение №ЗК-1788 от 15.10.2014г.
01-12-2014 г. - Договор №2014-090-У
01-12-2014 г. - Приложение към Договор №2014-090-У

Открита процедура / №ОП-2013-001 / 12-09-2013 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел "ОЗСПС" при Община Силистра, разделени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №559655
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №559659
21-11-2013 г. - Отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена"
10-11-2014 г. - Гаранции
20-02-2015 г. - Гаранции
03-12-2015 г. - Информация за изпълнен Договор №2014-009-Д
03-12-2015 г. - Информация за изпълнен Договор №2014-010-Д
03-12-2015 г. - Информация за изпълнен Договор №2014-011-Д

1234Общо страници: 4