Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-007 / 11-09-2015 г.

Изпълнение на авторски надзор по време на изпълнението на обект: Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона "Запад" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №687113
29-09-2015 г. - Протокол
29-09-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1514
29-09-2015 г. - Решение №ЗК-1558 от 29.09.2015 г.
08-10-2015 г. - Договор №2015-074-У
08-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-074-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-006 / 19-08-2015 г.

Упражняване на авторски надзор при изпълнението на РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1082 от км 0+000 до км 2+422.45 и на път SLS 1086 от км 0+000 до км 5+475.81

header 271

по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра /№2(4i)-1.1-5 MIS-ETC Code: 312/, в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България" по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №683243
03-09-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1396
03-09-2015 г. - Решение №ЗК-1425 от 03.09.2015 г.
03-11-2015 г. - Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-068-У
03-11-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-068-У
20-01-2016 г. - Плащания

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-005 / 07-08-2015 г.

Изменение на ПУП-ИПРЗ и РУП на УПИ I, II и III в кв. 43 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра - Актуализация

Дата на публикуване:
Решение: №681390
31-08-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1357
31-08-2015 г. - Решение №ЗК-1378 от 26.08.2015 г.
22-10-2015 г. - Договор №2015-060-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-004 / 06-08-2015 г.

Актуализиране на инвестиционен проект "Изграждане на отводнителна канализация и съоръжения към нея в с. Професор Иширково, общ. Силистра"

Дата на публикуване:
Решение: №680977
19-08-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1326
19-08-2015 г. - Решение №ЗК-1348 от 19.08.2015 г.
03-09-2015 г. - Договор №2015-059-У
03-09-2015 г. - Приложения към Договор №2015-059-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-003 / 06-08-2015 г.

Актуализиране на инвестиционен проект "Възстановяване на проводимостта на отводнителна канавка по ул. "Чернозем" с. Айдемир, общ. Силистра"

Дата на публикуване:
Решение: №680972
24-08-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1327
24-08-2015 г. - Решение №ЗК-1368 от 24.08.2015 г.
07-09-2015 г. - Решение №686149 за прекратяване

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-001 / 18-03-2015 г.

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване

header 240

по обособени позиции:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка и монтаж на соларен малотонажен кораб и соларен модулен понтон;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка и монтаж на Информационна система за измерване и показване на климатични параметри, лаптоп и електронен билингуален /двуезичен/ информационен панел;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка и монтаж на ветрогенератор.

по проект "Clean Access in Calarasi- Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ - 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118 за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №655019
25-03-2015 г. - Доклад
25-03-2015 г. - Решение №ЗК-443 от 25.03.2015г.
20-04-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 118 2015-013-Д
20-04-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 118 2015-013-Д
20-04-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 118 2015-014-Д
20-04-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 118 2015-014-Д
20-04-2015 г. - Договор №MIS-ETC code 118 2015-015-Д
20-04-2015 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC code 118 2015-015-Д
12-01-2016 г. - Плащания
12-01-2016 г. - Плащания
12-01-2016 г. - Плащания
15-01-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №MIS-ETC code 118 2015-013-Д
15-01-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №MIS-ETC code 118 2015-014-Д
15-01-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №MIS-ETC code 118 2015-015-Д
15-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETC code 118 2015-013-Д за обществена поръчка
15-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETC code 118 2015-014-Д за обществена поръчка
15-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETC code 118 2015-015-Д за обществена поръчка

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-007 / 12-12-2014 г.

Борсова сделка за доставка на горива

Дата на публикуване:
Решение: №637619
19-12-2014 г. - Решение №639320
08-01-2015 г. - Договор №2014-051-Д
08-01-2015 г. - Договор №2014-052-Д
08-01-2015 г. - Договор №2014-053-Д
28-01-2016 г. - Плащания
17-08-2016 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 2014-051-Д/19.12.2014 г.

Договаряне без обявление / №ДБО-2014-006 / 11-12-2014 г.

Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот №66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра, и Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №20а и сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново

Дата на публикуване:
Решение: №637408
05-01-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2165
05-01-2015 г. - Решение №2201
08-01-2015 г. - Договор №2015-001-У
08-01-2015 г. - Приложение към Договор №2015-001-У

123Общо страници: 3