Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-018 / 10-09-2019 г.

Доставка на канцеларски материали по обособени позиции

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

Дата на публикуване:
10-09-2019 г. - Покана №К-2623
26-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
26-11-2019 г. - Договор №2019-Д-043
26-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-Д-043