Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-011 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – /ИПР/

изменение на плана за регулация на част от УПИ VIII за тир паркинг и мотел, кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" на гр. Силистра и за обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9028264
31-10-2014 г. - Плащане