Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-013 / 30-09-2014 г.

Закупуване и доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

header 178

по договор №BG051PO001-5.2.12-0029-C0001/02.12.2013Г., СХЕМАBG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на европейския съюз по реда и при условията на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9029655