Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2020-002 / 17-02-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

  • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
  • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
20-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2020 г. - Обявление за поръчка
20-02-2020 г. - Документация
20-02-2020 г. - Образци и приложения
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №1
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №2
02-03-2020 г. - Разяснение по чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП
02-03-2020 г. - Приложение № 2 - Методика за оценяване - коригирана
09-03-2020 г. - Решение за прекратяване
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка