Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-001 / 16-01-2020 г.

Изпълнение на дейности по публичност и комуникация по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Договор BG16RFOP001-1.001-031 - 0007 - С001 за предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Изработка на информационни и промоционални материали
  • Обособена позиция № 2: Изработка на информационни брошури
Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
16-01-2020 г. - Обявление за поръчка
16-01-2020 г. - Документация
16-01-2020 г. - Образци и приложения
06-04-2020 г. - Протокол
06-04-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
01-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 02
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 03