Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-003 / 31-01-2020 г.

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"

финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
 • Обособена позиция №2:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
Дата на публикуване:
31-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
31-01-2020 г. - Обявление за поръчка
31-01-2020 г. - Документация
31-01-2020 г. - Образци и приложения
17-02-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
01-04-2020 г. - Протокол №1
01-04-2020 г. - Протокол №2
01-04-2020 г. - Протокол №3
01-04-2020 г. - Решение за избор на изпълнител №ЗК-551 от 01.04.2020 г.
19-05-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07