Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-003 / 06-02-2019 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция № 2 - "Изработка, доставка и монтаж на билборд, постоянна табела и рол банер"

Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение
08-02-2019 г. - Обявление
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
08-02-2019 г. - ЕЕДОП
22-03-2019 г. - Протокол
22-03-2019 г. - Доклад
22-03-2019 г. - Решение № ЗК- 529 от 21.03.2019
15-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка ОП №1
15-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка ОП №2
15-05-2019 г. - Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-C01-U-02