Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-004 / 11-02-2019 г.

Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,"Silistra - Eco-friendly-Viable-Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България"

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - "Изработка на информационна дипляна ";
  • Обособена позиция №2 - "Изработка на информационни и промоционални материали ";
  • Обособена позиция №3 - "Организиране и провеждане на събития"

Дата на публикуване:
18-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
18-02-2019 г. - Обявление за поръчка
19-02-2019 г. - Документация
19-02-2019 г. - Образци и приложения
22-04-2019 г. - Доклад
22-04-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Протокол №2
22-04-2019 г. - Решение №ЗК-736 от 22.04.2019 г.
10-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка