Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-001 / 23-01-2019 г.

СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
28-01-2019 г. - Решение за откриване на процедура
28-01-2019 г. - Обявление за поръчка
28-01-2019 г. - Документация
28-01-2019 г. - Техническа спецификация
28-01-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1354#1 от 15.02.2019 г.
01-03-2019 г. - Информация при производство по обжалване
20-03-2019 г. - Съобщение по чл. 53 от ППЗОП във връзка с чл. 203, ал.3, т. 1 от ЗОП
01-04-2019 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти
08-04-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
08-04-2019 г. - Протоколи и доклад от дейността на комисията
14-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
14-06-2019 г. - Договор № 2019-С-009 от 14.05.2019 г.
14-06-2019 г. - Приложение №1
14-06-2019 г. - Приложение №2
14-06-2019 г. - Приложение №3