Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2018-026 / 17-12-2018 г.

"Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020." по обособени позиции:

ОП № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4"

ОП № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

ОП № 3 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8,

ОП № 4 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15;

ОП № 5- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

ОП № 6 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Дата на публикуване:
27-12-2018 г. - Решение
27-12-2018 г. - Обявление
27-12-2018 г. - Документация
27-12-2018 г. - Образци и приложения
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-426#1 от 18.01.19г
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-436#1 от 18.01.19г
23-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с ИзХ.№К-594#1 от 23.01.2019 г.
21-03-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
28-05-2019 г. - Протокол №2
28-05-2019 г. - Протокол №3
28-05-2019 г. - Доклад
28-05-2019 г. - Решение №ЗК-913 от 28.05.2019 г.
29-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор подизпълнител към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06