Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-004 / 11-02-2019 г.

Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,"Silistra - Eco-friendly-Viable-Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България"

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - "Изработка на информационна дипляна ";
 • Обособена позиция №2 - "Изработка на информационни и промоционални материали ";
 • Обособена позиция №3 - "Организиране и провеждане на събития"

Дата на публикуване:
18-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
18-02-2019 г. - Обявление за поръчка
19-02-2019 г. - Документация
19-02-2019 г. - Образци и приложения
22-04-2019 г. - Доклад
22-04-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Протокол №2
22-04-2019 г. - Решение №ЗК-736 от 22.04.2019 г.
10-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2019-003 / 06-02-2019 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция № 2 - "Изработка, доставка и монтаж на билборд, постоянна табела и рол банер"

Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение
08-02-2019 г. - Обявление
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
08-02-2019 г. - ЕЕДОП
22-03-2019 г. - Протокол
22-03-2019 г. - Доклад
22-03-2019 г. - Решение № ЗК- 529 от 21.03.2019
15-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка ОП №1
15-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка ОП №2
15-05-2019 г. - Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-C01-U-02
22-12-2020 г. - Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Открита процедура / №ОТПР-2019-002 / 05-02-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
 • Обособена позиция №3: "Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци"
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки и подправки"
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
08-02-2019 г. - Обявление за поръчка
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
18-04-2019 г. - Доклад
18-04-2019 г. - Протокол №1
18-04-2019 г. - Протокол №2
18-04-2019 г. - Решение №ЗК-721 от 18.04.2019 г.
03-05-2019 г. - Решение №ЗК-795/03.05.2019 г. изменение на решение № ЗК-721/18.04.2019 г.
10-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-029
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-030
11-07-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2019-Д-031

Открита процедура / №ОТПР-2019-001 / 23-01-2019 г.

СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
28-01-2019 г. - Решение за откриване на процедура
28-01-2019 г. - Обявление за поръчка
28-01-2019 г. - Документация
28-01-2019 г. - Техническа спецификация
28-01-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1354#1 от 15.02.2019 г.
01-03-2019 г. - Информация при производство по обжалване
20-03-2019 г. - Съобщение по чл. 53 от ППЗОП във връзка с чл. 203, ал.3, т. 1 от ЗОП
01-04-2019 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти
08-04-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
08-04-2019 г. - Протоколи и доклад от дейността на комисията
14-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
14-06-2019 г. - Договор № 2019-С-009 от 14.05.2019 г.
14-06-2019 г. - Приложение №1
14-06-2019 г. - Приложение №2
14-06-2019 г. - Приложение №3

Открита процедура / №ОТПР-2018-026 / 17-12-2018 г.

"Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020." по обособени позиции:

ОП № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4"

ОП № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

ОП № 3 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8,

ОП № 4 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15;

ОП № 5- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

ОП № 6 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Дата на публикуване:
27-12-2018 г. - Решение
27-12-2018 г. - Обявление
27-12-2018 г. - Документация
27-12-2018 г. - Образци и приложения
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-426#1 от 18.01.19г
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-436#1 от 18.01.19г
23-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с ИзХ.№К-594#1 от 23.01.2019 г.
21-03-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
28-05-2019 г. - Протокол №2
28-05-2019 г. - Протокол №3
28-05-2019 г. - Доклад
28-05-2019 г. - Решение №ЗК-913 от 28.05.2019 г.
29-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор подизпълнител към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06

Открита процедура / №ОТПР-2018-025 / 14-12-2018 г.

Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина "Ян Бибиян - 2":
  • Подобект № 1: "Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж";
  • Подобект № 2: "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж",

с общ капацитет за двата ДЦ - 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

 • Обособена позиция №2 : "Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра"
 • Обособена позиция № 3: "Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра"
Дата на публикуване:
17-12-2018 г. - Решение
17-12-2018 г. - Обявление
18-12-2018 г. - Документация
18-12-2018 г. - Образци и приложения
20-12-2018 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с ИзХ№К - 9696#1 от 20.12.2018г.
27-12-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
27-12-2018 г. - Ново Приложение №1 за Обособена позиция №1
31-12-2018 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх_ К - 9867#1 от 28.12.2018г.
11-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх №К-209#1 от 11.01.2019 г.
17-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх№419#1 от17.01.2019
21-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх№К - 501#1 от 21.01.2019 г.
21-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх№К - 502#1 от 21.01.2019 г.
01-02-2019 г. - Протокол №1
13-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-02-2019 г. - Протокол №2
22-02-2019 г. - Протокол №3
22-02-2019 г. - Доклад
22-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
22-02-2019 г. - Решение за прекратяване на процедура
05-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
18-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-C02-S-8 от 01.04.2018 г.
18-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-C02-S-8 от 01.04.2018 г.
18-04-2019 г. - Договор за подизпълнение
18-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
30-11-2020 г. - Обявление за приключване на Договор _BG-16RPOP001-5-001-0039-C02-S-8

Открита процедура / №ОТПР-2018-024 / 12-12-2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра"

по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
17-12-2018 г. - Решение
17-12-2018 г. - Обявление
17-12-2018 г. - Документация
17-12-2018 г. - Образци и приложения
17-12-2018 г. - Приложение № 6
07-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП
18-02-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
28-05-2019 г. - Протокол №2
28-05-2019 г. - Протокол №3
28-05-2019 г. - Доклад
28-05-2019 г. - Решение №ЗК-912 от 28.05.2019 г.
23-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-S-01
23-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-S-01
05-09-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-С01- S- 01
08-06-2020 г. - Допълн. споразумение
08-06-2020 г. - Приложение към допълн.споразумение
08-06-2020 г. - Обявление за изменение
06-04-2021 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2018-023 / 10-12-2018 г.

Ремонт и реконструкция на улица "Вапцаров" в участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовището с ул. "Велико Търново"

Дата на публикуване:
10-12-2018 г. - Решение
10-12-2018 г. - Обявление
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
17-12-2018 г. - Разяснения
17-12-2018 г. - Решение за изменение на обявление
17-12-2018 г. - Образци и приложения
25-01-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
11-03-2019 г. - Протокол №2
11-03-2019 г. - Протокол №3
11-03-2019 г. - Решение избор на изпълнител
11-03-2019 г. - Доклад
23-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-05-2019 г. - Договор №2019-С-010

Открита процедура / №ОТПР-2018-022 / 12-11-2018 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"

в изпълнение на договор BG16RFOP001-1.031-0006-С01, който се осъществявас финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - "Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки";
 • Обособена позиция № 2 - "Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки".
Дата на публикуване:
15-11-2018 г. - Решение за откриване на процедура
15-11-2018 г. - Обявление за поръчка
15-11-2018 г. - Документация
15-11-2018 г. - Приложения
16-01-2019 г. - Решение №ЗК-87 от 16.01.2019г
16-01-2019 г. - Протокол №1
16-01-2019 г. - Протокол №2
16-01-2019 г. - Доклад
15-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
15-03-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-02
15-03-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-02
15-03-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-03
15-03-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-03

Открита процедура / №ОТПР-2018-021 / 15-10-2018 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра"

по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", разделени на обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Изработка на информационни и промоционални материали".
 • Обособена позиция № 2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:
18-10-2018 г. - Решение за откриване на процедура
18-10-2018 г. - Обявление за поръчка
18-10-2018 г. - Документация
18-10-2018 г. - Образци и приложения
14-11-2018 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-8426#1 от 14.11.2018 г.
18-12-2018 г. - Протокол №1
18-12-2018 г. - Протокол №2
18-12-2018 г. - Доклад
18-12-2018 г. - Решение№ЗК-1985 от 18.12.2018г
18-12-2018 г. - Решение№ЗК-1986 от 18.12.2018г
31-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
31-01-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-U-02
31-01-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-U-02
25-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
06-04-2021 г. - Обявление за приключване на договор

12345Общо страници: 8